Zwaar Railprofiel

Gepubliceerd apr. 10, 22
6 min read

Aluminium Railsysteem

36. 4. Artikel 8:69a van de Awb luidt: "De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept." 36.

Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken II, 2009/10, 32 450, nr. 3, blz. 18-20) heeft de wetgever met artikel 8:69a van de Awb de eis willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en het belang waarin de appellant door het bestreden besluit dreigt te worden geschaad.

Bovenloopkraan

36. 6. dubbelligger bovenloopkraan. De Afdeling begrijpt het betoog van [appellant sub 8] zo dat de Ffw naar zijn mening in de weg zal staan aan de uitvoerbaarheid van het plan. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 15 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:75), brengt een redelijke toepassing van het relativiteitsvereiste, als vervat in artikel 8:69a van de Awb, met zich dat belanghebbenden die zich niet kunnen beroepen op de normen van de Ffw omdat die kennelijk niet strekken tot bescherming van hun belangen, zich evenmin op die normen kunnen beroepen ten betoge dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is.

7. [appellant sub 8] beroept zich op normen uit de Ffw die strekken tot de bescherming van plant- en diersoorten. [appellant sub 8] kan in deze procedure in de hoedanigheid van natuurlijk persoon echter alleen opkomen voor het belang bij het behoud van een goede kwaliteit van zijn directe leefomgeving.

A100

In en rondom het plangebied zijn 4 dassenburchten aanwezig. De kortste afstand van de woning van [appellant sub 8] tot de meest nabij gelegen dassenburcht bedraagt ongeveer 750 m. Gelet op deze ruime afstand van de dassenburchten tot de woning van [appellant sub 8], is de Afdeling van oordeel dat de goede kwaliteit van de directe leefomgeving van [appellant sub 8] geen direct verband houdt met de bescherming van de dassenburchten.

Dubbelligger HangbaanDubbelligger Bovenloopkraan

Daargelaten of dit betoog zou slagen, laat de Afdeling deze beroepsgrond gelet op artikel 8:69a van de Awb buiten beschouwing nu deze er niet toe kan leiden dat het bestreden besluit om die reden wordt vernietigd. Railtypen laag. Conclusie 37. Gelet op het voorgaande is het beroep van [appellant sub 8] ongegrond.

Railprofiel Spoor

Spoorrail Uic 60Railprofiel Staal

1. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. Het beroep van [appellante sub 9] Inleiding 38. [appellante sub 9], gevestigd aan de [locatie 8] te Blitterswijck, komt op voor de bedrijfsbelangen van haar agrarische loonbedrijf. Zij richt zich tegen het inpassingsplan voor zover daarin een groot gedeelte van het landbouwareaal niet als zodanig is bestemd door de voorziene waterkeringen.

[appellante sub 9] stelt dat zij hierdoor al veel klandizie is verloren, waarvoor zij ten onrechte niet schadeloos is gesteld. Ontvankelijkheid 39. Provinciale staten stellen dat het beroep van [appellante sub 9] niet-ontvankelijk is, omdat zij geen belanghebbende is bij het plan. Zij stellen dat [appellante sub 9] geen eigendommen of andere zakelijke rechten heeft van of op gronden in of in de nabijheid van het plangebied.

Railtypen Laag

39. 1. Artikel 1:2, eerste lid, van de Awb luidt: "Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken." 39. 2. De wetgever heeft de eis van belanghebbendheid gesteld om te voorkomen dat een ieder, in welke hoedanigheid ook, of een persoon met slechts een verwijderd of indirect belang als belanghebbende zou moeten worden beschouwd en beroep zou kunnen instellen.

39. 3. Ter zitting is vast komen te staan dat [appellante sub 9] geen gronden in het plangebied in eigendom heeft. In het verleden heeft zij weliswaar gronden in het plangebied bewerkt op grond van kortdurende pachtcontracten, maar ter zitting is komen vast te staan dat deze kortdurende pacht reeds ten tijde van de vaststelling van plan was beëindigd.

A75

De Afdeling overweegt voorts dat provinciale staten terecht hebben gesteld dat [appellante sub 9], nog los van de omstandigheid dat zij niet duidelijk heeft aangegeven welke percelen in of in de directe nabijheid van het plangebied precies door haar worden bewerkt in opdracht van de pachters en grondeigenaren, niet een rechtstreeks belang heeft bij het plan, voor zover daarin agrarische gronden door de aanleg van een aantal waterkeringen niet als zodanig zijn bestemd en dientengevolge niet langer bewerkbaar of bereikbaar zijn (Dubbelrailbaan).

Kraan En Baan Techniek Bv

Address: Hooiweg 14, 5165 NL Waspik, Nederland
Phone: +31646322161
Email: info@kraanenbaantechniek.nl
Dubbelrailbaan

Het bovenstaande leidt de Afdeling tot de slotsom dat [appellante sub 9] geen belanghebbende is bij het bestreden besluit als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb en dat zij daartegen ingevolge artikel 8:1 van de Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb, geen beroep kan instellen. Bovenbouw - Langs de rails.

A45

Gelet op het voorgaande is het beroep van [appellante sub 9] niet-ontvankelijk. 40. 1. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. Het beroep van [appellante sub 10] Inleiding 41. [appellante sub 10] exploiteert een melkveebedrijf en een vleesveebedrijf op de percelen [locatie 9]/[locatie 10] te Wanssum. Verder is zij eigenaar van in totaal 43 percelen in of in de nabijheid van het plangebied.

Verder is de aanduiding "vrijwaringszone - dijk" aan enkele percelen toegekend. Overstromingsfrequentie 42. [appellante sub 10] kan zich niet verenigen met de reactivering van de Oude Maasarm waarin het plan voorziet. Zij betoogt dat bij het vaststellen van het plan geen rekening is gehouden met de gevolgen van een overstroming van de Oude Maasarm ter plaatse van haar percelen in het Molenbeekdal.

A45 Rails

Ten onrechte zijn haar gronden en huiskavel buiten beschouwing gelaten in de landbouweffectrapportage (hierna: de LER) wat betreft deze gevolgen van slibafzetting. Zij stelt verder dat de weerlegging van haar zienswijze op dit punt innerlijk tegenstrijdig is, nu provinciale staten enerzijds stellen dat de Oude Maasarm vaker zal gaan meestromen en anderzijds stellen dat de gronden niet frequenter gaan overstromen en vernatten - Kraanrails. dubbelligger bovenloopkraan.

42. 1. Provinciale staten stellen dat de reactivering van de Oude Maasarm voor de huiskavel en de overige gronden niet tot een grotere overstromingsfrequentie leidt. De gronden in het dal van de Groote Molenbeek zijn buitendijks gelegen en overstromen in de huidige situatie al meerdere dagen per jaar vanwege de lage ligging en de open verbinding met de Maas - mrs 125. railprofiel.

A45

Zij verwijzen in dit verband eveneens naar het rapport van 19 juli 2016. Provinciale staten stellen over de overlast vanwege ganzen dat in hoofdstuk 8 van de LER is vermeld dat niet te verwachten is dat ganzen worden aangetrokken door de natuur die hier zal worden ontwikkeld. Verder stellen zij dat het type natuur dat het plan mogelijk maakt voor het grootste deel bestaat uit voedselarme vegetatie en daardoor minder aantrekkelijk is voor ganzen.

Tot slot stellen zij dat een toename van onkruid of ongedierte alleen gevolgen zou kunnen hebben voor gevoelige gewassen binnen een akkerbouwbedrijf. [appellante sub 10] exploiteert evenwel een veehouderij. 42. 2. Over het beoordelen van gevolgen van overstroming in de LER, overweegt de Afdeling dat [appellante sub 10] niet gemotiveerd de stelling van provinciale staten hebben bestreden dat hun gronden vaker zullen overstromen dan thans het geval is.

Meer van Onderzoek

Navigation

Home

Latest Posts

Draaien Metaal

Published Sep 15, 22
4 min read

1 5 Liter Pet-fles

Published Aug 20, 22
6 min read

Draadvonken Met Passie

Published Aug 19, 22
6 min read