Draadvonken Met Passie

Gepubliceerd aug. 19, 22
6 min read

Reinheidseisen Metaal

Spiebanen VonkenZinkvonktechnieken

Tussen deze tegenstrijdige eisen moet een compromis gesloten worden. Wouter Pril119 en Edwin Bos120 hebben tastsystemen ontworpen met 300 μm kogeldiameter (Vonkboren). Door het totale aantastsysteem lichter te maken moet het mogelijk zijn om een verdere stap te maken naar nieuw te ontwikkelde com­pacte meettasters: • Scannende miniatuurtasters met zeer kleine aantastkrachten en tastkogel diameter van 100 µm • Oscillerende tasters met tastkogeldiameter van 15 µm.

Door de nog steeds toenemende eisen naar nauwkeuriger producten (zie par. 1. 1) is er ook een toenemende vraag naar steeds grotere nauwkeurigheid en hogere meetsnelheid in CMM’s. De huidige concepten voor CMM’s evolueren in dit opzicht meer naar hogere snelheid en de inzet van optische technieken, bijvoor­ beeld voor het meten van autocarosserieën.

Vonken Of Frezen

ZinkvonkenSpiebanen Vonken

Aan de TU/e wordt in het IOP project ‘Fast Focus on Structures’129 bij prof. Maarten Steinbuch, gewerkt aan een alternatieve oplossing: het gebruik van het op het substraat reeds aanwezige patroon om zeer snel en real time de plaats van het bewerkingsgereedschap ten opzichte van het substraat te bepalen. Voor het meten van complexe (zogenaamde vrije vorm) structuren zijn technieken ont­ wikkeld die op basis van strepen projectie werken of waarbij meerdere foto’s worden gecombineerd tot een vol­ledig 3D model.

3D tomografie Het type röntgentomografie dat voor medische doeleinden wordt gebruikt, is ook bruik­baar voor het 3D-meten van structuren die zijn opgebouwd uit bepaalde materialen, zoals kunststoffen. Er spelen nog allerlei verstorende invloeden een rol, zoals de ongewenste opwarming van het materiaal en veiligheidsaspecten rond het gebruik van straling. Een aantal fabrikanten is hier mee bezig - Spuitgietmatrijs kosten.

Snijstempels Maken

De nauwkeurigheid begint het micrometergebied te naderen, waarmee ook de belangstelling vanuit de industrie toeneemt (5 assig simultaan draadvonken). Ultime nauwkeurigheid Voor het calibreren en testen van nieuw ontwikkelde meetapparatuur wordt gebruik gemaakt van gecalibreerde artefacten als meetreferentie. Voorwaarde is dat deze artefacten voldoende stabiel zijn in hun kritische afmeting, en niet van geometrie of afmeting veranderen.

Conclusies • Als gevolg van de vraag naar steeds nauwkeuriger producten worden ook aan de meet­tech­nolo­gie steeds hogere eisen gesteld. • Dit betekent bij alle vormen van metrologie dat niet alleen de nauwkeurigheidseisen toenemen, maar dat ook de metingen steeds sneller en over een groter meet­bereik moeten plaats hebben. Ten dele is het gebruik van video- en visiontech­ nieken een oplossing, goede procedures voor de calibratie van deze technieken bestaan echter nog niet - Reinheidseisen draadvonken.

Zinkvonkerij

• Bij het meten van details van zeer kleine 3D producten, zoals MEMS, is de toepassing van geminiaturiseerde tasters niet meer adequaat, maar moet een totaal nieuwe benadering worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Scanning Probe technieken. • Het meten en beheersen van drift wordt een steeds belangrijker opgave voor de metrologie.

Wat overblijft is een versnipperd beeld, waarin de fundamentele ontwikkeling van meettechnologie wordt verwaarloosd en de opleiding van nieuwe metrologen en het ontwerp van meetapparatuur is verspreid over een aantal laboratoria (TUD, TU/e, VSL) (Spiebaan vonken). Dit is volledig tegengesteld aan de inter­ nationale ontwikkeling waar wel volop geïnvesteerd wordt in metrologie.

Simultaan Vonken

Nieuwe ontwikkelingen in precisiebewerken IOP Precisietechnologie 49 50 IOP Precisietechnologie Nieuwe ontwikkelingen in precisiebewerken 3. Technologische kennis Harmen Altena, Ben Bles, Jan van Moorsel, Han Oosterling Hoofdstuk 2 liet zien hoe de technologische mogelijkheden veranderen, en dat nieuwe tech­nologie ont­staat en tot rijping komt, vaak gedreven door externe veranderingen. Het is dus uiterst belangrijk dat maakbedrijven in een hightech omgeving een goed beeld hebben van zowel ver­anderingen in het technologieveld als in de werking van toegepaste bewerkingsprocessen - Metaal bewerking.

1 De kennisvraag Hoofdstuk 2 laat zien dat er mondiaal gezien geen gebrek is aan mogelijkheden om nieuwe techno­lo­gie te genereren of bestaande technologie verder te ontwik­ kelen. In Nederland is op vrij­wel alle techno­lo­gische vak­gebieden op meerdere plaatsen, niet al te ver weg, voldoende kennis voorhan­den. Bij de 3 TU’s, bij TNO en ECN, bij een aantal kwalitatief uitstekende binnen­landse en vooral bui­tenlandse equipment-leveranciers, die altijd wel een vertegenwoordiging in de buurt heb­ben.

Vonken Of Frezen

Kernvragen voor een bedrijf in de maak­ industrie zijn: 1 (Draadvonkers). Welke technologie wordt voor mijn bedrijf op korte of middenlange termijn belangrijk? 2. Welke strategie kiezen wij om die kennis op te bouwen? Welke technologie wordt voor mijn bedrijf belangrijk? Het succes van het IOP-Precisietechnologie lag voor een belangrijk deel in het belang dat onder­nemers in kleinere en midden­ grote bedrijven hebben in juist deze vraag.

In oktober 2008 belegde het IOP een discus­ sie bij het Mikrocentrum in Eindhoven met een kleine groep vertegenwoordigers van maakbedrijven. Metaal bewerken. Hen werd gevraagd een mening te ge­ven over de sterktes en zwaktes van de Nederlandse maakindustrie en over de beschik­baar­heid van specialis­tische kennis op hun vakgebied. Zij hadden geen feitelijke problemen met de beschikbaarheid van kennis.

Zinkvonkmachines

De mogelijkheid om in Nederland als maakbedrijf te overleven werd volgens de deelnemers vooral gezien in het reeds hoge kennisniveau van hun bedrijf en in hun vermogen om de com­po­ nenten te maken naar de eisen van de afnemer (Metaalbewerking op maatmatrijs). Daarbij vonden zij de sa­men­ werking met andere bedrijven, in het bijzonder uit de directe regio, van zeer groot belang.

Er is geen beter middel om antwoord te krijgen op deze zeer belangrijke ­vraag dan het opstellen van een strategie samen met andere schakels in de keten - Metaalbewerking op maatmatrijs. Een strategie voor kennisopbouw In vroeger jaren hadden grote bedrijven zelf afdelingen, die zich bezig hielden met de ontwikkeling van technologie ten behoeve van nieuwe producten.

Edm Vonkverspanen

De strategie ten aanzien van kennisopbouw verschuift daarmee ook naar lagere echelons in de toeleverketen. processen. Snijstempel vonken. Hier­bij gaat het niet alleen om proceskennis, maar ook om de integratie van een nieuw proces in het bestaande bedrijf, waar­bij bedrijfskundige factoren een grote rol spelen. Ervaring van andere be­drijven die zo’n stap al gezet hebben is daarbij van onschatbare waarde.

3. 2 De beschikbaarheid van Procestechnologen In feite zijn er weinig Nederlandse MKBbedrijven, die zich zo’n procestechnoloog menen te kun­nen ver­oorloven. Want hij kost geld, hij moet een carrièrelijn voor zich zien en hij moet een bud­get hebben om zijn taken uit te kunnen voeren. Net als de werkplaatschef, de verkoper of de admini­strateur.

Vonktechnieken

Kleinere bedrijven hebben een duidelijke behoefte aan onafhankelijke voorlichting – of meer nog een sparring partner – als het gaat om investeringen in nieuwe Aan de traditionele technologieën, die nog in de meeste maakbedrijven op grote schaal wor­den toe­gepast, zoals precisiedraaien, polijsten, (hard)frezen, en zeer belangrijk, 52 IOP Precisietechnologie Nieuwe ontwikkelingen in precisiebewerken De effecten zijn waar te nemen aan het onderzoek- en onderwijsprogramma van de Nederlandse universiteiten.
Fijnmechanische technieken

5-assig simultaan frezen

Metaal draaien

Snijstempel maken

Draaderosie

Draadvonkers

Dezer dagen komen de laatste onderzoekers, die in bewer­kingstechnologie promoveerden, van hun op­leiding. Er zal geen beroep meer op hen gedaan worden om te zijner tijd de plaats van hun leer­meesters in te nemen. Deze ontwikkeling heeft uiteraard ook gevolgen op de beschikbaarheid van docenten voor het HBO, en met enige tijdsvertraging op de docenten voor de volgende echelons in het tech­nisch onderwijs.

Meer van Regionaal

Navigation

Home

Latest Posts

Draaien Metaal

Published Sep 15, 22
4 min read

1 5 Liter Pet-fles

Published Aug 20, 22
6 min read

Draadvonken Met Passie

Published Aug 19, 22
6 min read